Vedtægter Aalborg Curling Klub

Revideret den 1/8-2020

§ 1. Forenings data:

Navn: Aalborg Curling Klub

Adresse: GIGANTIUM ISARENA, Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg SØ

Stiftet d. 27 marts 1998

Er optaget i Dansk Curling Forbund

§ 2. Formålet er:

At introducere curlingsporten i Aalborg og dermed aktivere folk, unge som ældre i en forholdsvis ny sportsgren.

§ 3. Tegningsregler og hæftelse:

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 4. Medlemskab:

Som medlem kan optages enhver, som er fyldt 10 år.

§ 5. Indmeldelse:

Kan foregå hos alle bestyrelsesmedlemmer og ledere/trænere.

§ 6. Udmeldelse:

Udmeldelse kan accepteres hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

§ 7. Udelukkelse:

Utilbørlig optræden og overtrædelse af foreningens love kan medføre øjeblikkelig udelukkelse fra klubben.

§ 8. Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningen øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes i gang årlig inden udgangen af marts måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer. Stemmeret har alle der har over 1 måneds medlemskab, og har betalt kontingent. Generalforsamlingen skal indkaldes med to ugers varsel.

§ 9. Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Budgetforslag
  6. Valg af formand lige år
  7. Valg af kasserer ulige år
  8. Valg af bestyrelse, 3 medlemmer + 1 suppleant
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Bestyrelsen består af 3-5 personer + 1 suppleant. Ved stemmelighed i bestyrelsesarbejde har formanden den afgørende stemme.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling:

Kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst ti stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom til bestyrelsen.

§ 11. Regnskabsår:

Foreningens regnskabsår er i perioden fra 01/01-20XX til 31/12-20XX.

§ 12. Forandring af vedtægterne:

Kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 13. Foreningens opløsning:

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold gå til SIFA, samvirkende idrætsforeninger i Aalborg kommune.