Vedtægter Aalborg Curling Klub

Revideret den 20/3-2024

§ 1. Forenings data:

Navn: Aalborg Curling Klub
Adresse: GIGANTIUM ISARENA, Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg SØ
Stiftet d. 27 marts 1998
Er optaget i Dansk Curling Forbund

Klubben drives som almindelig forening.

§ 2. Formålet er:

At fremme, udfolde og facilitere curlingsporten i Aalborg og dermed aktivere folk, unge som ældre, i en forholdsvis ny sportsgren.

§ 3. Tegningsregler og hæftelse:

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Enhver enkelt bestyrelsesmedlem kan foretage mindre indkøb (op til kr. 5.000) på klubbens vegne, såfremt det holder sig indenfor budgettets rammer. Større indkøb skal godkendes som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 4. Medlemskab:

Som medlem kan optages enhver, som er fyldt 8 år.

§ 5. Indmeldelse:

Kan foregå hos alle bestyrelsesmedlemmer og ledere/trænere.

§ 6. Udmeldelse:

Udmeldelse kan accepteres hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

§ 7. Udelukkelse:

Utilbørlig optræden og overtrædelse af foreningens love kan medføre øjeblikkelig udelukkelse fra klubben.

§ 8. Bestyrelsen:

 1. Bestyrelsen består af 3-5 personer + mindst 1 suppleant.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv i forhold til formand, kasserer osv.
 3. Ved stemmelighed i bestyrelsesarbejde har formanden den afgørende stemme.
 4. Man vælges som bestyrelsesmedlem i princippet for 2 år, dog således at der mindst er 2 på valg hvert år
 5. Ved længerevarende fravær eller fratrædelse af et bestyrelsesmedlem, træder en suppleant ind i bestyrelsen; som derefter konstituerer sig igen

§ 9. Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningen øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes engang årlig inden udgangen af marts måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer. Stemmeret har alle der har over 1 måneds medlemskab, og har betalt kontingent. Generalforsamlingen skal indkaldes med to ugers varsel. Forældre kan deltage på deres mindreårige børns vegne.

§ 9.1. Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Budgetforslag
 7. Valg af bestyrelsen og suppleant(er)
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling:

Kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst ti stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom til bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

§ 11. Regnskabsår:

Foreningens regnskabsår er i perioden fra 01/01-20XX til 31/12-20XX.

§ 12. Forandring af vedtægterne:

Kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 13. Foreningens opløsning:

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold gå til SIFA, samvirkende idrætsforeninger i Aalborg kommune.